• INT114


  Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)

  Nadrzędnym celem projektu jest powstrzymanie pogorszenia jakości lub zaniku siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony poszczególnych obszarów Natura 2000 położonych w obrębie Zalewu Szczecińskiego. Problemy środowiskowe zidentyfikowano w oparciu o analizę potrzeb planów zadań ochronnychdla obszarów Natura 2000 a także na podstawie zapisów w standardowych formularzach danych (SDF). Partnerzy projektu podejmują transgraniczną współpracę na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności zachowaniu i rozwojowi różnorodności biologicznej w rejonie delty Odry (OD), który pełni kluczową rolę dla migracji wielu cennych gatunków ptaków, ssaków i ryb. Np. Łosoś, troć wędrowna i jesiotr swe najbliższe dostępne obszary rozrodu mogłyby mieć w dopływach Zalewu Szczecińskiego, łącznika między słodkowodnymi rzekami,              a            Bałtykiem.

 • INT142


  Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald

  Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Rozszerzy się wiedza zarządców dróg odnośnie zarządzania alejami. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych Pomorza Zachodniego oraz Meklemburgii-Pomorza Przedniego i zakłada waloryzację zasobów przyrodniczych alej wraz z oceną stanu, co pozwoli na zaplanowanie długoterminowej ochrony.

 • INT51


  POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

  W projekcie pracują niemieckie i polskie ośrodki kulturalne, turystyczne, miasta i gminy położone w atrakcyjnych krajobrazach i wśród kulturalnych osobliwości. Goście oraz mieszkańcy regionu mogą korzystać z różnorodnych ofert turystycznych partnerów. Transgraniczny rozwój jest wielką szansą dla partnerów projektu. Różnorodne oferty jednocześnie umożliwiają wzrost jakości życia w naturalnym środowisku. Partnerzy jako turystyczne atrakcje przyczyniają się do identyfikacji regionu i żyjących w nim ludzi.

 • INT54


  Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

  Celem projektu jest trwałe udostępnienie Mostu Europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej, unikalnej turystycznej atrakcji przyrodniczej oraz pomnika kultury i świadka historii. Ta przeprawa transgraniczna  od 75 lat jest nieczynna. Most składa się z dwóch części: wschodniej(polskiej) wiszącej nad rozlewiskami Odry i zachodniej(niemieckiej) nad głównym korytem Odry.

 • INT55


  Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

  Schwedt nad Odrą i Park Narodowy Doliny Dolnej Odry oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego podjęły wspólnie inicjatywę przygotowania nowatorskiego polsko-niemiecki projektu, mającego na celu rozwój turystyki wodnej w regionie. Partnerzy podejmują wyzwanie, polegające na dotarciu do nowych grup docelowych, poprzez poprawę transgranicznej dostępności naturalnego obszaru DDO, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całego regionu.

 • INT60


  Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

  Celem jaki postawili sobie beneficjenci projektu to wzrost liczby użytkowników infrastruktury poprzez wspólne, powiązanie istniejących miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez budowę wybranych odcinków ścieżki rowerowej R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca odpoczynku, mała architektura, punkt widokowy, bike and ride) oraz promocja tego produktu turystycznego. W wyniku realizacji projektu powstanie niemal 7,5km ścieżek pieszo-rowerowych. Wykonana zostanie również analiza transgranicznego turystycznego ruchu rowerowego na trasie przebiegającej przez granice administracyjne Partnerów. Na ścieżkach zamontowane zostaną liczniki rowerowe pozwalające wykonać dokładne pomiary ilości użytkowników.

 • INT62


  Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

  Bez wątpliwości teatry są częścią europejskiej tradycji kulturowej. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa dostępu do teatrów po obu stronach Odry na obszarze wsparcia, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Łatwiejszy dostęp do wspólnego transgranicznego dziedzictwa zorganizowany zostanie w oparciu o oferty teatralne bez barier językowych. Goście z sąsiedniego kraju nie znający języka sąsiadów, w tym dzieci i młodzież, liczyć mogą na większą atrakcyjność przedstawień zorientowanych na te właśnie grupy celowe. Dla turystów i mieszkańców regionu powiększy się dostępność transgranicznych ofert teatralnych. Projekt przyczynić się ma do zwiększenia wiedzy o działaniach teatrów uczestniczących w projekcie, tworzących  wspólną, transgraniczną ofertę kulturalną. Kolejne elementy składowe projektu to stworzenie zinstytucjonalizowanej sieci współpracy ze wspólnym zarządzaniem, z uzgadnianiem programów teatralnych i pracy personelu oraz organizacją wspólnych produkcji i występów gościnnych. Odpowiednie rozwiązania techniczne, np. elektroniczne tablice prezentujące tłumaczenia dialogów i zagwarantowanie kompatybilnych systemów technicznych, zdecydowanie ułatwią organizację występów gościnnych i koprodukcji. Istotne jest przy tym zaspokojenie oczekiwań publiczności co do nowoczesności inscenizacji w salach teatralnych i teatrach letnich. Wspólny marketing, w tym wspólna marka z logo i corporate design oraz trójjęzyczna strona internetowa zwiększą wartość dodaną efektów wymienionych działań.

 • INT65


  Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

  Wspólne dziedzictwo kulturowo-historyczne Pomorza, będące niepowtarzalnym elementem charakteru regionu, stanowi jego wielki potencjał. Przeszkodą w jego pełnym wykorzystywaniu są mentalne, kulturowe i językowe bariery dzielące polskich i niemieckich mieszkańców regionu. Należą do nich poważne braki w znajomości historii i kultury, których wynikiem są obustronne uprzedzenia hamujące współpracę transgraniczną. Do zwiększenia atrakcyjności regionu niezbędne jest usuwanie tych barier. W związku z tym dwa centralne muzea pomorskie podejmują działania przybliżające mieszkańcom i gościom dziedzictwo kulturowe regionu, tym samym przyczyniając się do jego zachowania.

 • INT67


  Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

  Niniejszy projekt daje możliwość trwałego i zrównoważonego wzmocnienia i rozwoju atrakcji turystycznych i stopnia znajomość obu gmin Templina i Połczyna Zdroju oraz okolicznych regionów na podstawie ścisłej współpracy. W obu „nienadbałtyckich regionach” turystyka jest, w porównaniu z centrami turystycznymi o znaczeniu ogólnonarodowym na polsko – niemieckim wybrzeżu Bałtyku bądź w metropoliach Berlina i Szczecina, raczej słabo rozwinięta. Dla obu gmin turystyka stanowi główny czynnik rozwoju gospodarczego. Przy czym z uwagi na podobnie korzystne uwarunkowania przyrodniczo – przestrzenne i kwestie merytoryczne związane z ukierunkowaniem turystycznym i grupami docelowymi istnieja wspólne potencjały rozwojowe.

 • INT77


  Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

  Celem obu ośrodków jest podniesienie atrakcyjności dla firm i kadry specjalistycznej dzięki transgranicznym kooperacjom w Euroregionie, które będą źródłem dodatkowej motywacji szczególnie dla młodzieży. W ramach rozmów i oficjalnych spotkań urzędów miejskich narodził się pomysł uczynienia z założeń parkowych o dużym znaczeniu historycznym miejsc spotkań i centrów dialogu. Miasta zamierzają w ścisłej współpracy w sposób systemowy zaaranżować swe pobliskie założenia parkowe, dopasowując je do wymagań współczesnych użytkowników przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie elementów cennych z punktu widzenia historii sztuki ogrodniczej i kulturoznawstwa. Owa waloryzacja posłuży wzmocnieniu siły przyciągania miast jako ośrodków mieszkaniowych. Jednocześnie nowe możliwości i funkcje oferować będą różnorodne szanse transgranicznej wymiany.

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.
Dalsze informacje Ok