• INT 2


  Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

  Rozmieszczenie jednostek ratownictwa medycznego w regionie jak i aktualne wyposażenie i obsada pojazdów ratunkowych podlega różnym przepisom prawa. Celem tego wniosku dla wyrównania powyżej opisanych niekorzyści jest trwała poprawa bezpieczeństwa społeczeństwa, a stanie się to za sprawą poprawy opieki nad pacjentami ulegającymi nagłym wypadkom, udzielanej w odpowiednim czasie po obu stronach granicy dzięki znacznie zawężonej i intensywniejszej współpracy służb ratownictwa medycznego na poziomie lokalnym jak i regionalnym. Cel ten jest także postulowany poprzez Umowę Ramową między Republiką Federalną Niemiec a Polską o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, która weszła w życie w maju 2013 roku.

 • INT 6

  Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

  Różnice w mentalności, brak wiedzy o kraju sąsiada utrudniają nie tylko współpracę instytucji lecz również kooperację pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Odmienne systemy prawne i brak umiejętności językowych spowalniają integrację rynków, transgraniczną mobilność MŚP i stanowią tym samym bariery wzrostu, w szczególności w porównaniu z sąsiadującymi ze sobą regionami jednolitego obszaru językowego i prawnego. Tu zaczyna się praca Sieci Centrów Usługowo Doradczych Euroregionu Pomerania. Jednym z najważniejszych celów Euroregionu POMERANIA jest przyspieszenie procesów integracji zarówno na poziomie transgranicznym, euroregionalnalnym jak i w kontekście europejskim. Siec CUDów stanowi przy tym ważny element łączący i będzie ten proces wspierać i monitorować poprzez następujące działania.

   

 • INT 7


  Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

  W kontekście zmian demograficznych i gospodarczych zachodzących w obszarze wsparcia, projekt "Regionalne Prezentacje Gospodarcze" daje możliwość zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu z punktu widzenia przedsiębiorców i specjalistów, a także przeciwdziała dalszemu odpływowi wykwalifikowanej siły roboczej. Kluczowym elementem projektu jest kontynuacja oraz jakościowy rozwój Prezentacji Gospodarczych, odbywających się co roku, zarówno w niemieckim Schwedt nad Odrą jak i w polskim Gryfinie. Te corocznie organizowane targi stały się transgranicznym miejscem spotkań polsko-niemieckich firm, stowarzyszeń oraz innych instytucji. Ich głównym celem jest umocnienie istniejących już transgranicznych powiązań gospodarczych, jak również rozszerzenie zasięgu tej współpracy poza region Nadodrzański. Ma się to przyczynić do gospodarczego ukierunkowania regionu i zwiększenia jego międzynarodowej konkurencyjności. Realizacja niniejszego projektu umożliwi powiązanie ze sobą istniejących źródeł i zasobów regionalnych oraz ich skuteczne wykorzystanie.

 • INT 10


  Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

  Projekt RareScreen ma na celu, jako model transgranicznego centrum wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków, umocnienie i rozbudowę transgranicznej polsko-niemieckiej współpracy,ale również i innowacjnej poprawy opieki zdrowotnej dla najmłodszch mieszkańców kraju. Współpraca w tym zakresie została już zapoczątkowana przez projekt PomScreen, który był unikalnym w skali europejskiej modelem transgranicznej współpracy w dziedzinie badań przesiewowych noworodków. Badania przesiewowe należą do jednych z najważniejszych możliwości działań profilaktycznych, służące wczesnemu rozpoznawaniu genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich, które przy braku objawów chorobowych w pierwszych dniach życia, nie są odpowiednio wcześnie rozpoznawane i leczone. Skutkuje to zgonem chorych noworodków lub wielonarządowymi powikłaniami. Celem badań jest jak najwcześniejsze diagnozowanie i leczenie chorych dzieci.

 • INT 13


  Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

  Zaplanowane w projekcie działania mierzą się z takim wyzwaniami jak brak dostatecznej kompetencji językowej (niemieckiej i polskiej) w komunikowaniu sie pomiędzy obywatelem a urzędem lub też pomiędzy samymi instytucjami (np. Ubezpieczenia Społeczne, Opieka Zdrowotna , Urzędy Skarbowe, etc). Obok wyzwania związanego z niedostateczną kompetencją językową pojawia się również sprawa znajomości przepisów prawa i procedur administracyjnych.

 • INT 14


  Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

  Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (ZPO PUM) od lat współpracuje z Kliniką Hematologii i Onkologii Molekularnej Uniwersytetu w Greifswaldzie (KHiOM UG). Efektem kooperacji są wspólne projekty zrealizowane w ramach programu Interreg IIIA i Interreg IVA, w przebiegu których przeprowadzono szkolenia z zakresu hematologii doświadczalnej, zorganizowano dwie polsko-niemieckie konferencje oraz stworzono wspólny bank próbek. W ramach wspólnych działań wielu pracowników i studentów obu Uczelni poznało nowoczesną diagnostykę hematologiczną oraz zapoznało się z badaniami prowadzonymi w dziedzinie hematologii doświadczalnej po obu stronach granicy. W związku z dużym zainteresowaniem dotychczas przeprowadzonymi działaniami, intensywnym rozwojem medycyny w tym zakresie, a także potrzebą dokształcania nowych pracowników obu Uczelni, konieczna jest kontynuacja wcześniejszych projektów.
  Celem projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie istniejącej współpracy pomiędzy ZPO PUM a KHiOM UG. Przedmiotem wykorzystania środków pomocowych w bieżącym projekcie będą wspólne szkolenia oraz badania w zakresie hematologii doświadczalnej, staż naukowy z hematologii klinicznej oraz konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym.

 • INT 45


  Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

  Wzrost natężenia ruchu samochodowego na zachodniopomorsko-mekleburskich odcinkach dróg powoduje wzrost ilości wypadków. Na drogach regionu uczestnicy ruchu rozwijają duże prędkości, dlatego też wypadki tam się zdarzające są często drastyczne w skutkach. W związku z powyższym ważne jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu poprzez częstsze wspólne transgraniczne patrole i monitorowanie zachodniopomorsko-meklemburskich odcinków dróg.
  Celem projektu jest zapewnienie wysokiego stanu bezpieczeństwa w czasie obsługi wypadków na polskich i niemieckich odcinakach dróg wspólnego obszaru transgranicznego. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie wspólnych patroli oraz wspólnych ćwiczeń zgrywających, które usprawnią reagowanie obu Policji na zaistniałe zdarzenia drogowe.

 • INT 79


  Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

  W Programie Współpracy Interreg V A ponownie pojawił się Fundusz Małych Projektów (FMP). Jest to projekt niezwykły. Z kilku powodów. Projekt składa się tak naprawdę z setek drobniejszych projektów, które realizowane są przez instytucje działające na obszarze Euroregionu Pomerania, a uczestnikami tych projektów są tysiące osób z obszaru wsparcia Programu Interreg V A.

 • INT107

  Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

  Celem proponowanego tu projektu na podstawie istniejącej współpracy transgranicznej jest stworzenie nowych wspólnych metod zbierania, analizy i oceny społecznych i regionalno-ekonomicznych efektów Wielkopowierzchniowych Obszarów Chronionych (WOC). W tym celu uczestniczące uczelnie zintensyfikują swoją współpracę zarówno w obszarze badań naukowych jak i na szczeblu studenckim oraz pomiędzy WOC a daną społecznością lokalną i przedsiębiorcami.

   

 • INT109

  Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

  Tworzenie ofert odbycia stażu jak i praktyki dla polskich i niemieckich studentów a także rozbudowa współpracy naukowej i włączenia do sieci zarówno administracji publicznej, szkół wyższych oraz przedsiębiorstw nie może być skuteczne tylko na płaszczyźnie krajowej i regionalnej i dlatego jest możliwa tylko w kontekście transgranicznym. Innowacyjny charakter projektu opiera się na dobrze ułożonym modelu form współpracy oraz coachingu pomiędzy  partnerami zarówno tymi z projektu jak i stowarzyszonymi oraz na aktywnym włączeniu do programu i uczestnictwie studentów oraz zaangażowanych przedsiębiorstw (sektor MŚP) .

   

 • INT110

  Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

  Projekt będzie realizowany przez trzech partnerów regularnych tj. Komendę Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Urząd Kryminalny Meklemburgii – Pomorza Przedniego. Są to główne jednostki zajmujące się realizacją bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi, w zakresie analizy i badań DNA. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnych czasach są jednymi z podstawowych zadań służb policyjnych. Co roku w Europie dochodzi do licznych zamachów terrorystycznych, w 2016 roku w Unii Europejskiej odnotowano ponad 140 zamachów. Działania Policji często zapobiegają przed ich wykonaniem, jednak nie wszystkim można zapobiec. Istnieje szereg różnych działań pozwalających na zapobieganie terroryzmowi, w tym m.in. te, które będą mogły być realizowane dzięki przedmiotowemu projektowi.

   

 • INT113

  Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

  Choroby nowotworowe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów u dzieci. Za pomocą tradycyjnych procedur leczniczych nie można już właściwie zwiększyć szans na wyleczenie. Konieczne jest wykorzystanie specjalnych procedur, np. leczenia radioizotopami/ immunoterapii oraz doskonalenie diagnostyki. Procedury takie świadczyć mogą tylko wysoko wyspecjalizowane ośrodki.
  W przypadku ciężkich chorób nowotworowych dla sukcesu terapii szczególne znaczenie ma szybka i trafna diagnoza.
  Istniejące obecnie możliwości diagnostyczne, jak i komunikacyjno-techniczne oceniane są jako absolutnie niewystarczające dla wykorzystania dostępnej w regionie wiedzy i doświadczenia oraz możliwości leczenia w pełnym zakresie dla dobra dzieci chorujących na nowotwory.

   

 • INT116

  Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

  Istota programu Interreg Va jest współpraca na obszarach ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie katastrofom. Celem tego projektu jest wzmocnienie współpracy między wszytskimi partnerami dzięki czemu zostanie osiągnięta lepiej skoordynowana i transgraniczna reakcja na wypadek katastrof. Dzięki projektowi”Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” zostaną przedsiewziete dodatkowe kroki aby odpowiednie służby w przypadku walki z katastrofami żywiołowymi były wyposażone w odpowiedni sprzęt, który będzie używany w skutecznej walce i/lub zapobieganiu katastrofom. Projekt ten ma na celu wzmocnienie regionu i ochrony mieszkańców.
  Dzieki realizacji w/w projektu życie w regionie przygranicznym będzie bezpieczniejsze a  gotowość do akcji i usuwaniu skutków katastrof odpowiednich służb zagwarantowana.Dzieki budowie symualtora pożarowego zostaną stworzone warunki, które umożliwiom wspólne kształcenie sił reagowania wszytskich w projekcie uczestniczących parterów. Dzięki zaplanowanym wspólnym ćwiczeniom do obrony przed katastrofami i szkoleniom w symulatorze pożarowym poznają się pracownicy sił reagowania i podniosą własny poziom wykształcenia aby  móc profesionalnie walczyć z katastrofami.

   

 • INT118

  Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

  Celem projektu jest utrwalanie istniejącej współpracy pomiędzy I Kliniką Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a Kliniką Okulistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. Ponadto, w ciągu ostatnich lat obie kliniki rozbudowały swoją bazę aparaturową, co przekłada się na poprawę możliwości diagnostycznych, ale i konieczność szkolenia się celem optymalnego wykorzystania posiadanej aparatury. Przedmiotem wykorzystania środków pomocowych w bieżącym projekcie będą zatem wspólne działania edukacyjno-szkoleniowe oraz badania naukowe. W projekcie zaplanowano w tym celu przeprowadzenie wspólnych szkoleń połączonych z praktycznymi warsztatami z zakresu nowoczesnych metod diagnostycznych stosowanych w okulistyce oraz zakup okulistycznego sprzętu diagnostycznego.

   

 • INT120

  Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

  Przyszłość Europy znalazła się po wystąpieniu Wielkiej Brytanii i odrodzeniu się silnych tendencji nacjonalistycznych w niemal wszystkich państwach członkowskich przed nowymi wyzwaniami. Praca Euroregionu stanowi przy tym fundament europejskiego współistnienia. Jedynie Euroregion, w którym powstaną silne powiązania doprowadzi do zrównoważonego rozwoju pogranicza, a tym samym w drugim rzędzie, Unii Europejskiej. Istnieją przy tym szczególne wyzwania związane z życiem na pograniczu oraz występującymi tu różnicami prawnymi i administracyjnymi. Funkcjonowanie w dwóch różnych systemach prawnych i administracyjnych wymaga  często nie tylko więcej czasu, lecz i wyższych nakładów finansowych. Współpraca euroregionalna miała i ma odpowiadać na te zjawiska oraz tworzyć praktyczne rozwiązania. Aby to osiągnąć niezbędne jest wspólne podejście, którego podstawę tworzyć będzie wysokiej jakości Strategia rozwoju i działania (SRiD).

   

 • INT149

  Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

  Projekt ma na celu poprawę ochrony zasobów środowiska naturalnego w delcie Odry i Zalewie Szczecińskim poprzez wzrost skuteczności funkcjonowania partnerów – Policji polskiej i niemieckiej - w zakresie monitoringu i zapobiegania zanieczyszczeniu (np. wycieki oleju napędowego lub innych substancji ze statków i łodzi, składowanie odpadów) i zniszczeniom środowiska naturalnego (np. kłusownictwo ryb). W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szeregu wspólnych seminariów i spotkań pozwalających na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, a przede wszystkim wypracowanie wspólnej metodyki pracy. Projekt obejmuje również zakup łodzi i noktowizorów do prowadzenia bezpośrednich akcji na wodzie oraz patroli wodnych, jak również samochodu i przyczepy umożliwiających transport lądowy łodzi w pobliże oddalonych od siebie akwenów. Dzięki temu częstotliwość kontroli i monitoringu zostanie zwiększona, a to sprzyjać będzie zwiększeniu skuteczności wykrywania przestępstw przeciwko środowisku. Działania te zostały szczegółowo opisane w pakiecie roboczym Realizacja projektu.

   

 • INT176

  Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja

  Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podejmuje wyzwanie zwiększenia polsko-niemieckiej kompetencji językowej w komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędami, a także samymi instytucjami w sprawach transgranicznych (nawiązuje kontakt m. in. z polskimi i niemieckimi instytucjami odpowiedzialnymi za ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i inne, z urzędami, a także z multiplikatorami działającymi w wymiarze transgranicznym). Poza funkcją komunikacyjną PKD realizuje także cele informacyjne (w ramach  przepisów prawa i procedur administracyjnych), proponując nie tylko przekazanie wiedzy zainteresowanym obywatelom, ale także pomoc we wzmacnianiu porozumienia między podmiotami administracyjnymi odpowiedzialnymi za podobne kwestie po obu stronach granicy).

   

 • INT180

  Transcoding Pomerania -  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

  Pojęcie „transcoding” w języku programowania oznacza zmianę formatu pliku zawierającego dźwięk i obraz zapisanego w jednym formacie na inny format po to, aby można go było odtworzyć. W kontekście projektu pojęcie to użyto jako przenośnię dla komunikacji międzykulturowej w Euroregionie Pomerania. Aby umożliwić transgraniczną komunikację musimy niejako „odkodować” sąsiada  – zrozumieć jego język, kulturę i mentalność. Rozumiejąc jego „kod” możemy przenieść go na kod zrozumiały  dla nas. Dzięki temu komunikacja będzie możliwa. Mówiąc w przenośni: będziemy poprawnie rozumieć i obraz i dźwięk.

   

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.