Dokumenty programowe

Aktualna wersja Programu Współpracy

Podstawową strategiczną ideą Programu Współpracy jest dalszy rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami i administracją we wszystkich obszarach życia społecznego oraz spotkania pomiędzy mieszkańcami obszaru wsparcia.

Tytuł Programu:

Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Ostatnie dokumenty:

Dokumenty programowe

Display:

Komitet Monitorujący (KM) przyjął niniejszą Strategię Komunikacji w dniu 22. marca 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, artykuł 110 (2).

Informacje o wersji:

17.11.2017
Uzupełniony tekst pkt.9.5 a): W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np. długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.

CCI 2014TC16RFCB019
zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2015)6703 z dn. 25.09.2015

Wersja 2.0, 14.01.2020

Zmiany:

Oddzielenie Instytucji Certyfikującej od Instytucji Zarządzającej i utworzenie niezależnej jednostki organizacyjnej Instytucji Certyfikującej

Zaangażowanie partnerów w opracowanie Programu Współpracy

Włączenie właściwych partnerów miało na celu zasięgnięcie opinii na temat planowanych    priorytetów na które będzie przyznawane wsparcie. Na tej podstawie możliwe było dokonanie ewentualnych zmian podczas wyboru obszarów priorytetowych oraz jednocześnie ustalenie uzgodnionego kierunku rozwoju obszaru wsparcia. Publiczne konsultacje projektu programu były skierowane do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i szkół wyższych.

Tutaj można pobrać RAPORT O ZAANGAŻOWANIU PARTNERÓW w opracowanie Programu Współpracy.

Wskaźniki rezultatu Programu Współpracy

Ewaluacja jest ważnym elementem wdrażania europejskich programów współpracy. Pomaga ona mierzyć i monitorować etapy osiągania wyznaczonych celów. Dla nowego Programu INTERREG V A zostały wybrane 4 tematyczne osie prioretytowe, 5 celów tematycznych oraz odpowiednio 5 wskaźników rezultatu:

  1. Liczba odwiedzających wybrane placówki dziedzictwa kulturowego i naturalnego
  2. Powierzchnia siedlisk przyrodniczych, które służą zachowaniu i poprawie bioróżnorodności
  3. Odsetek transgranicznie oddziałujących połączeń drogowych, o jakości odpowiadającej obecnym i przyszłym wymogom
  4. Odsetek osób korzystających ze wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej w stosunku do ogólnej liczby uczestników w działaniach edukacyjnych
  5. Indeks nastrojów instytucji zaangażowanych w polsko-niemiecką współpracę transgraniczną

W celu  zrozumiałego przedstawienia i udokumentowania procesu ustalania samych wskaźników jak również ich wartości bazowych i docelowych, IZ przygotowała informacje dotyczące wskaźników:

Ponadto znajdą Państwo tu dodatkowo Skrócony raport odnośnie metod, zbierania danych oraz oceny 5. wskaźnika rezultatu (Indeks nastrojów instytucji zaangażowanych w polsko-niemiecką współpracę transgraniczną).

 

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.