Wskazówki dotyczące składanie wniosków

Uwaga!

Wniosek uznaje się za złożony w terminie, jeśli zarówno wniosek, jak i załączniki (faza 1) zostaną złożone elektronicznie w systemie eMS. Podpisane przez osobę uprawnioną „Potwierdzenie do wniosku złożonego elektronicznie” należy złożyć we WS w oryginale najpóźniej 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru.

Przed udziałem w naborze wniosków (call) w celu złożenia wniosków projektowych istnieje możliwość konsultowania propozycji projektowych.

Osoby doradzające są do Państwa dyspozycji we Wspólnym Sekretariacie (WS) w Löcknitz. Doradztwo projektowe w WS ma na celu pomoc polskim i niemieckim partnerom projektu w zakresie budowania współpracy
w projekcie oraz przygotowania wniosków, zgodnie z wymogami Programu Współpracy.

Proszę zwrócić uwagę, iż w trakcie trwania naboru wniosków potencjalni beneficjenci mogą otrzymać od pracowników WS wskazówki o charakterze wyłącznie technicznym, odnoszącym się do zapisów Programu Współpracy i zasad funkcjonowania elektronicznego Systemu Monitoringu (eMS). Ze względu na konkursowy charakter naborów, nie mogą być wówczas konsultowane konkretne treści oraz struktura projektów.
Osoby zainteresowane mogą również zasięgnąć informacji na temat Programu Współpracy w Regionalnych Punktach Kontaktowych (RPK) w Szczecinie i w Eberswalde.

Wspólny Sekretariat (WS), w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, opracował dokument "Wskazówki dotyczące składania wniosku w eMS (28.08.2017)" zawierający podsumowanie wskazówek dotyczących wniosków z Programu Interreg V A. Dokument informuje o ogólnych warunkach związanych ze składaniem wniosku oraz o jego strukturze. Dla potencjalnych beneficjentów szczególnie pomocne w koncepcyjno-merytorycznym przygotowaniu wspólnych projektów okazać się mogą punkty i pytania zawarte w strukturze wniosku.  

Należy upewnić się, że udzielono możliwie wyczerpującej i konkretnej odpowiedzi na wszystkie pytania wniosku. Dlatego też np. w polu „A.2. Streszczenie projektu” należy podać informacje, dotyczące poniższych punktów:

  • ogólne wyzwania z Programu Współpracy, na które odpowiada projekt,
  • cele projektu i oczekiwane zmiany obecnej sytuacji, które zostaną spowodowane działaniami w projekcie,
  • najważniejsze wyniki projektu, kto odniesie korzyści?
  • jaka jest koncepcja projektu? Dlaczego przy tym konieczna jest współpraca transgraniczna?
  • co w projekcie jest oryginalnego/innowacyjnego?

 

Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Display:

aktualna potwierdzona wersja 31.03.2021 r.

Informacje o wersji:

31.03.2021

zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

W związku z nowymi przepisami w polskim ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązującymi od stycznia 2021 r., punkt 3.4 Instrukcji („Udzielanie zamówień
w projekcie. Zasada oszczędności, gospodarności i skuteczności") wymaga korekty redakcyjnej.

26.11.2019

zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

Punkt 3.2.1. Koszty personelu
Zmiana wysokości wynagrodzeń personelu polskich partnerów - został zniesiony 40%-owy limit

Punkt 3.2.4. Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych
nowy limit dla Catering na uczestnika:
2-4h 10,00 €
4-8h 20,00 €
>8h 35,00 €

nowy limit na honoraria dla referentów (BRUTTO)
125,00/h
1000,00/d

Opłata dla materiałów informacyjnych i reklamowych
koszty wytwarzania > 10,00 €

UWAGA! Zmiany mają zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu 27.11.2019 r.

Punkt 3.4. Zasady udzielania zamówień
Zmiany dla polskich partnerów projektu

Punkt 3.5.3. Trwałość projektu
Procedury i obowiązki w zakresie monitorowania

17.05.2018 zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący
17.11.2017 Uzupełniony tekst pkt. 3.2.4: Polskich partnerów projektu obowiązuje:
Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej są kwalifikowalne, z wyłączeniem wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie, które są jednocześnie pracownikiem beneficjenta.

Uzupełniony tekst pkt. 4.2.4: W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np. długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.

28.08.2017 Uzupełniony tekst: informacja o rozpoczęciu projektu na własne ryzyko (strona 31)
24.07.2017 Wersja pierwsza - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

Załączniki do Podręcznika

Display:

Informacje o wersji:

18.10.2017
Zmiany w fazie 2
Dowód prefinansowania tylko należy dostarczyć na prośbę WS

28.08.2017
Zmiany w fazie 2

Legitymacja Partnera Wiodącego przestaje obowiązywać (stary zał. 6)

Wymagane jest oświadczenie dot. osób upoważnionych do korzystania z eMS (nowy zał. 6)

Wymagany jest kwestionariusz dot. osób upoważnionych gospodarczo (nowy zał. 7)

 24.07.2017

Pierwsza publikacja jako załącznik do Podręcznika

plik Word, prosimy o pobranie.

Podpisane przez osobę uprawnioną dokument należy złożyć we WS w oryginale najpóźniej 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru.

Składanie wniosków

Display:

Informacje o wersji:

18.10.2017
Zmiany w fazie 2
Dowód prefinansowania tylko należy dostarczyć na prośbę WS

28.08.2017
Zmiany w fazie 2

Legitymacja Partnera Wiodącego przestaje obowiązywać (stary zał. 6)

Wymagane jest oświadczenie dot. osób upoważnionych do korzystania z eMS (nowy zał. 6)

Wymagany jest kwestionariusz dot. osób upoważnionych gospodarczo (nowy zał. 7)

 24.07.2017

Pierwsza publikacja jako załącznik do Podręcznika

plik Word, prosimy o pobranie.

Podpisane przez osobę uprawnioną dokument należy złożyć we WS w oryginale najpóźniej 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru.

Porozumienie partnerskie
 113.12 KB
 03.05.2016

plik Word,

Wzór porozumienia partnerskiego do projektu, regulującego prawa i obowiązki partnerów przy realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Zamówienia publiczne

Display:

Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.