Zadania Komitetu Monitorującego są zgodne art. 49 i 110 rozporządzenia (UE) nr. 1303/2013. Do jego zadań i uprawnień należą w szczególności:

  • kontrola postępów w osiąganiu celów programu
  • dogłębne badanie problemów wpływających na wydajność programu,
  • kontrola postępów we wdrażaniu planu oceny i jego kontynuacji, wdrażania strategii komunikacji oraz działań wspierających równy status płci, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju.
  • kontrola i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z realizacji Programu, planu oceny, strategii komunikacji, metodyki wyboru przedsięwzięć i przynależnych jej kryteriów oraz wszelkich propozycji IZ w zakresie zmian w Programie Współpracy
  • przekazywanie IZ rekomendacji w zakresie realizacji i ewaluacji programu i nadzór nad działaniami podjętymi w efekcie rekomendacji.

Ponadto Komitet Monitorujący jest odpowiedzialny za wybór projektów zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Ustalane przez niego zasady kwalifikowalności obowiązują w całym Programie.

Komitet Monitorujący opracowuje i przyjmuje swój własny regulamin (Regulamin Komitetu Monitorującego z dnia 08.12.2015), w którym szczegółowo uregulowane zostaną kwestie składu Komitetu, zadań, procesów decyzyjnych oraz zasad głosowania.

Regulamin i członkowie Komitetu Monitorującego

Display:

Informacje medialne

Informacje medialne

Display:

end faq

 

Ze względu na sytuację koronną, posiedzenie Komitetu Monitorującego zaplanowane na 18 maja 2020 r. nie mogło się odbyć. Zamiast tego, w okresie od 14.05. do 27.05.2020 r. przeprowadzono procedurę obiegową.

Lista wybranych projektów do dofinansowania (19. nabór wniosków: OP3 Edukacja (bez inwestycji)):

  • Energia+Technologia=Szkoła+Zawód - Technologie energii odnawialnej w szkołach - dla wykwalifikowanych pracowników przyszłośc
    Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
    maks. 0,515 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

Ponadto członkowie Komitetu Monitorującego podjęli decyzję o przyjęciu rocznego sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska za rok 2019.

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.