Zadania Komitetu Monitorującego są zgodne art. 49 i 110 rozporządzenia (UE) nr. 1303/2013. Do jego zadań i uprawnień należą w szczególności:

  • kontrola postępów w osiąganiu celów programu
  • dogłębne badanie problemów wpływających na wydajność programu,
  • kontrola postępów we wdrażaniu planu oceny i jego kontynuacji, wdrażania strategii komunikacji oraz działań wspierających równy status płci, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju.
  • kontrola i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z realizacji Programu, planu oceny, strategii komunikacji, metodyki wyboru przedsięwzięć i przynależnych jej kryteriów oraz wszelkich propozycji IZ w zakresie zmian w Programie Współpracy
  • przekazywanie IZ rekomendacji w zakresie realizacji i ewaluacji programu i nadzór nad działaniami podjętymi w efekcie rekomendacji.

Ponadto Komitet Monitorujący jest odpowiedzialny za wybór projektów zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Ustalane przez niego zasady kwalifikowalności obowiązują w całym Programie.

Komitet Monitorujący opracowuje i przyjmuje swój własny regulamin (Regulamin Komitetu Monitorującego z dnia 08.12.2015), w którym szczegółowo uregulowane zostaną kwestie składu Komitetu, zadań, procesów decyzyjnych oraz zasad głosowania.

Regulamin i członkowie Komitetu Monitorującego

Display:

Stand/stan: 30.11.2021

Informacje medialne

Informacje medialne

Display:

po niemiecku, Źródło: Nordkurier, 24.02.2018

po niemiecku, Źródło: NDR, 23.02.2018

po niemiecku, Źródło: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern, 23.02.2018

end faq

 

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.