Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Czytaj więcej: Oś priorytetowa  I - Natura i kulturaWspólne dziedzictwo kulturowe i naturalne jest ważną podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia. Różnorodne krajobrazy przyrodnicze i bogactwo dziedzictwa kulturowego oraz ich transgraniczny rozwój to nie tylko szansa dla turystyki, lecz również sposób osiągania dobrego stanu środowiska naturalnego, które stanowi o wysokiej jakości życia. Poza tym wspólne dziedzictwo naturalne spełnia funkcje związane z budową tożsamości mieszkańców regionu.

Uczenie się przez całe życie, transgraniczna edukacja i kształcenie

Czytaj więcej: Oś priorytetowa III: EdukacjaNiezbędnymi dla integracji obszaru wsparcia są kompetencje interkulturowe i językowe. Dlatego wybrane zostały priorytety ukierunkowane na transgraniczną edukację i uczenie się przez całe życie jako priorytety skierowane bezpośrednio do mieszkańców regionu pogranicza.

Transgraniczna integracja poprzez spotkania i współpracę sieciową

Czytaj więcej: Oś priorytetowa IV: Współpraca transgranicznaZasadniczym założeniem Programu jest pogłębienie i rozszerzenie zakresu transgranicznych struktur kooperacji, sieci współpracy, imprez i spotkań. Poprzez wybrane priorytety Program Współpracy jest próbą odpowiedzi na wyzwania wynikające z różnic społecznych i gospodarczych, bariery językowej i odmiennych struktur administracyjnych, kompetencji poszczególnych podmiotów i systemów prawnych.

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz