Dokumenty załączone

Ewaluacja ex ante Programu Współpracy

Ewaluacja ex ante jest podstawowym elementem w procesie tworzenia programu i przeprowadzona została zgodnie z wytycznymi ogólnego rozporządzenia dotyczącego europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i z uwzględnieniem innych istotnych rozporządzeń i dokumentów, w tym „Wytycznych dla oceny ex ante”.

Niniejsze sprawozdanie jest ostateczną wersją oceny ex ante Programu Współpracy. Jego podstawę stanowi Program Współpracy wg stanu na dzień 27. października 2014 roku:

 

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Programu Współpracy

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska na okres wsparcia w latach 2014-2020 - RAPORT ŚRODOWISKOWY Wersja Ostateczna

Oświadczenie podsumowujące o uwzględnieniu aspektów środowiskowych w trakcie tworzenia programu zgodnie z Art. 9, akapit 1, litera b i c Rozporządzenia nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27. czerwca 2001 roku o kontroli skutków dla środowiska określonych planów i programów
Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.