Budżet Programu

Aby reagować możliwe celnie na tendencje rozwojowe w regionie środki z EFRR przeznaczone do wykorzystania w programie w okresie 2014-2020 zostały przypisane w zależności od potrzeb do poszczególnych osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych. Poniższe zestawienie pokazuje, w jaki sposób partnerzy podzielili środki na osie priorytetowe w nowej perspektywie finansowej.

P1 NaturKultur 64Oś priorytetowa I:

Natura i kultura

32%

42,88 mln euro

P2 Verkehr 64Oś priorytetowa II:

Transport i mobilność

20%

26,80 mln euro

P3 Bildung 64Oś priorytetowa III:

Edukacja

10%

13,40 mln euro

P4 Kooperation 64Oś priorytetowa IV:

Współpraca transgraniczna

32%

42,88 mln euro

P5 TH 64Pomoc techniczna

6%

8,04 mln euro

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz