Oś priorytetowa II: Transport i mobilność

Poprawa transgranicznej dostępności i mobilności

P2 Verkehr 64Inwestycje w transgraniczną infrastrukturę transportową i transgraniczną mobilność stanowią ważny warunek integracji regionu i wymiany między mieszkańcami obu jego części.

Dlatego Program Współpracy ma przyczynić się do tego, aby

  • zamknąć istniejące jeszcze niedobory przepustowości / luki w transgranicznej infrastrukturze transportowej oraz otworzyć nowe lub poprawić istniejące połączenia promowe,
  • poprawić jakość połączeń z transeuropejską siecią transportową w regionie.

Tym samym poprawie ulegnie wewnętrzna integracja obszaru wsparcia oraz jego powiązanie z całym obszarem europejskim.

 

Cel szczegółowy

3. Usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze transportowej

Celem jest osiągnięcie skrócenia tras lub czasów przejazdów bądź podróży w relacjach, z których korzystać będą mieszkańcy, podmioty gospodarcze i goście obszaru wsparcia. Cel ten
ma zostać osiągnięty poprzez lepsze połączenie między Polską i Niemcami drugo- i trzeciorzędnych węzłów z infrastrukturą TEN-T – głównie poprzez likwidację niedoborów przepustowości/ zamknięcie luk oraz poprawę stanu technicznego połączeń drogowych na obszarze wsparcia. Wspierane będą działania dotyczące budowy i modernizacji dróg o transgranicznym oddziaływaniu na obszar wsparcia oraz zlokalizowanych blisko granicy.

Obszar wsparcia należy przede wszystkim lepiej skomunikować z istniejącymi połączeniami w układzie transportu drogowego poprawiając tym samym jakość istniejących połączeń transgranicznych.
W szczególności usprawniona ma zostać przy tym transgraniczna dostępność do miejsc pracy i zamieszkania oraz bezpieczna osiągalność punktów węzłowych zapewniających publiczne
i prywatne usługi. Będzie to możliwe poprzez podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skrócenie czasów przejazdu do jednostek opieki medycznej i socjalnej, urzędów, instytucji szkolnictwa i kształcenia, banków jak i dalszych punktów infrastruktury zaopatrzeniowej na obszarze wsparcia.
Ponadto poprawie ulec ma również transgraniczny ruch turystyczny oraz ruch generowany usługami wypoczynkowo-rekreacyjnymi. Znaczenie ponadregionalne ma też lepsze połączenie z nadrzędnym korytarzem głównym Bałtyk - Adriatyk oraz do Berlina i Hamburga.
W obrębie Zalewu Szczecińskiego możliwa jest też rozbudowa istniejących i wprowadzenie dodatkowych połączeń promowych wraz z koniecznymi w tym celu przystaniami oraz ich połączeniem z istniejącą siecią infrastruktury transportowej. Poza tym wsparcie otrzymają procesy uzgodnienia i planowania dyskutowanych obecnie nowych, dodatkowych połączeń granicznych.

Oczekiwane rezultaty

  • Lepsze wykorzystanie oraz dostępność transgraniczna na terenie wsparcia, przede wszystkim w zakresie transportu drogowego,
  • Lepsze połączenie z nadrzędną siecią transportową, w szczególności lepsza dostępność Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz centrów turystycznych.

Ponadto poprzez poprawę jakości istniejących połączeń drogowych na obszarze wsparcia umożliwione będzie przesunięcie strumieni ruchu, dzięki czemu oczekuje się mniejszego oddziaływania na środowisko, jak np. niższe emisje substancji szkodliwych czy też unikanie hałasu komunikacyjnego i zatorów.

 

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.