Oś priorytetowa IV: Współpraca transgraniczna

Transgraniczna integracja poprzez spotkania i współpracę sieciową

P4 Kooperation 64Zasadniczym założeniem Programu jest pogłębienie i rozszerzenie zakresu transgranicznych struktur kooperacji, sieci współpracy, imprez i spotkań. Poprzez wybrane priorytety Program Współpracy jest próbą odpowiedzi na wyzwania wynikające z różnic społecznych i gospodarczych, bariery językowej i odmiennych struktur administracyjnych, kompetencji poszczególnych podmiotów i systemów prawnych.

Poprzez współdziałanie w sieciach współpracy można przy odpowiednim, transparentnym podziale zadań lepiej wykorzystać istniejące zasoby, wspólnie podejmować wyzwania i wykorzystywać potencjały generowane poprzez tę współpracę. Należy przy tym nawiązywać do dobrych doświadczeń i wyników skutecznej kooperacji oraz współpracy sieciowej w poprzednich okresach programowania.
Rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego stanowi istotną część tworzenia efektywnie funkcjonujących sieci i klastrów szczególnie w zakresie planowania przestrzennego, nauki, gospodarki, mobilności i kultury.
Konieczność intensywnej współpracy wynika poza tym z tego, iż wiele wyzwań obszaru wsparcia można rozwiązać w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej. Dotyczy to w szczególności kwestii łączenia ograniczonych zasobów obszaru wsparcia w celu osiągnięta masy krytycznej potrzebnej do zainicjowania procesów przemian strukturalnych w gospodarce, do rozwijania wspólnego obszaru gospodarki i rynku pracy, a tym samym do jego większej konkurencyjności w skali międzynarodowej.
Rozbudowa transgranicznych sieci edukacyjnych przyczynia się do dalszej integracji obszaru wsparcia oraz tworzenia w przedsiębiorstwach opartych o wiedzę miejsc pracy.
Kluczowa rola w integracji przypada administracji publicznej i pozostałym instytucjom. Już w minionych okresach programowania były to podmioty wyróżniające się we współpracy transgranicznej bądź pośredniczące w jej nawiązywaniu. Przyczyniły się one na przykład do rozwoju różnorodnej współpracy transgranicznej instytucji edukacyjnych, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i innych grup podmiotów.

 

Cel szczegółowy

5. Intensyfikacja współpracy instytucji w kontekście transgranicznym

Wsparcie sieci współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi (NGO), stowarzyszeniami i innymi podmiotami z regionu ma być nadal przedmiotem wsparcia we wszystkich obszarach tematycznych - jako ważny element współpracy.
Dotychczasowe wspieranie spotkań z udziałem mieszkańców regionu w dużym stopniu przyczyniło się już do większej wzajemnej akceptacji kulturowej i zrozumienia mentalności sąsiada. Kontynuacja Funduszu Małych Projektów ma umożliwiać dalsze wspieranie tego procesu. Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwianie „codziennych” transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny przygranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy
w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.

Dalsze ożywienie relacji kulturalnych i społecznych ponad granicą stanowi podstawę transgranicznych sieci współpracy politycznej i gospodarczej. Właśnie takie wspólne spotkania i współpraca pozwalają na powstanie wydajnego transgranicznego otoczenia działalności gospodarczej i innowacji.

Oczekiwane rezultaty

  • Dalsza intensyfikacja współpracy instytucji we wszystkich obszarach tematycznych
  • Lepsze zrozumienie się mieszkańców między sobą
  • Większa wiedza o sąsiedzie / znajomość sąsiada
  • Utrwalenie i wzmocnienie stanu współpracy, jaki dotychczas został osiągnięty przez różnorodne podmioty w regionie
  • Poprawa warunków ramowych realizacji wszystkich dziedzin współpracy transgranicznej na obszarze wsparcia
  • Inicjowanie i ustanawianie długofalowych form współpracy między instytucjami, podmiotami lokalnymi i mieszkańcami

Projekty w tym priorytecie stanowią tym samym część jak i uzupełnienie działań w Programie i przyczyniają się do osiągnięcia celów nadrzędnych Programu.

 

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.