Oś priorytetowa III: Edukacja

Uczenie się przez całe życie, transgraniczna edukacja i kształcenie

P3 Bildung 64Niezbędnymi dla integracji obszaru wsparcia są kompetencje interkulturowe i językowe. Dlatego wybrane zostały priorytety ukierunkowane na transgraniczną edukację i uczenie się przez całe życie jako priorytety skierowane bezpośrednio do mieszkańców regionu pogranicza.

Dobra oferta od edukacji wczesnodziecięcej, poprzez szkołę, kształcenie zawodowe i na poziomie szkół wyższych, aż po kształcenie ustawiczne to jeden z warunków atrakcyjności i przyszłości obszaru wsparcia. Najważniejszymi elementami są przy tym działania na rzecz rozwoju i wdrażania wspólnych programów edukacyjnych.
Celem jest przy tym aktywizacja potencjału zasobów ludzkich na obszarze wsparcia, aby mieszkańcy reprezentujący wszystkie grupy wiekowe byli w stanie w sposób ciągły nabywać takie kompetencje i zdolności językowe i społeczno-kulturowe, jakie potrzebne im są do transgranicznego współżycia i współpracy.
Przewidziana jest również możliwość realizacji ukierunkowanych na zapotrzebowanie inwestycji na rzecz transgranicznych instytucji edukacyjnych. Ma ona przeciwdziałać odczuwalnym w określonych miejscach obszaru wsparcia brakom transgranicznej i dwujęzycznej oferty edukacyjnej.
Zdobyta wiedza i umiejętności mają umożliwiać mieszkańcom regionu udział w transgranicznym rynku pracy oraz korzystanie z kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego w kraju sąsiedzkim jak i transgraniczne korzystanie z różnorodnych instytucji i infrastruktury. Jest to też fundament wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz innowacji i wzrostu gospodarczego na obszarze wsparcia. Wiedza i umiejętności przyczyniają się tym samym do wzrostu jakości życia mieszkańców.

 

Cel szczegółowy

4. Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego

Zatrudnienie i edukacja (szkoła, kwalifikacje zawodowe) są ściśle ze sobą powiązane. Wyższy poziom wykształcenia przynosi
w konsekwencji z reguły lepszą sytuację w zakresie zatrudnienia. Stworzenie dobrej, wspólnej oferty edukacyjnej, która postrzega położenie przygraniczne, jako mocną stronę regionu i budowa atrakcyjnej oferty edukacyjnej stają się tym samym zasadniczym uwarunkowaniem inteligentnego i zintegrowanego wzrostu regionu, zgodnie z Strategią Europa 2020.
Dalszym głównym zadaniem regionu jest zapewnienie potencjału fachowców i zachowanie atrakcyjności regionu dla uczniów zawodu i pracowników. Obejmuje to również zapewnienie atrakcyjności obszaru wsparcia jako lokalizacji działalności gospodarczej.
Poprawa transgranicznej oferty edukacyjnej od przedszkoli poprzez szkoły ogólnokształcące, kształcenie zawodowe i szkoły wyższe aż po uczenie się przez całe życie wymaga również większej współpracy podmiotów w regionie. Celem jest m.in. umożliwienie ciągłości nauki języka sąsiada od przedszkola
do matury oraz w toku kształcenia zawodowego.
Ważnym elementem osiągnięcia tego celu jest również poprawa warunków infrastrukturalnych w polsko – niemieckich przedszkolach, polsko – niemieckich szkołach ogólnokształcących, szkołach wyższych, instytucjach kształcenia
i dokształcania oraz instytucjach uczenia się przez całe życie.

Oczekiwane rezultaty

  • Większy zakres wspólnej, transgranicznej oferty edukacyjnej na rzecz uczenia się przez całe życie
  • Przyczynianie się do zapewnienia potencjału wykwalifikowanej siły roboczej
  • Likwidacja bariery językowej
  • Poprawa warunków tworzenia i wdrażania wspólnej oferty edukacyjnej poprzez uzupełniające inwestycje na rzecz instytucji edukacyjnych
  • Zwiększenie liczby osób korzystających z instytucji edukacyjnych posiadających polsko – niemiecką ofertę, np. uczniów polsko – niemieckich szkół, osób korzystających z instytucji kształcenia dorosłych

Działania przyczyniają się tym samym również do trwałego zabezpieczenia miejsc pracy, tworzenia nowych miejsc pracy
i miejsc kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

 

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.