Oś priorytetowa I: Natura i kultura

Wspólne dziedzictwo kulturowe i naturalne jest ważną podstawą
trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia

Czytaj więcej >>>

Oś priorytetowa II: Transport i mobilność

Inwestycje w transgraniczną infrastrukturę transportową
oraz mobilność

Czytaj więcej >>>

Oś priorytetowa III: Edukacja

Transgraniczna edukacja i uczenie się przez całe życie

Czytaj więcej >>>

Oś priorytetowa IV: Współpraca transgraniczna

Pogłębienie i rozszerzenie zakresu transgranicznych
struktur oraz sieci współpracy, imprez i spotkań

Czytaj więcej >>>

Jesteście Państwo zainteresowani realizacją polsko-niemieckich projektów?

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o projektach dofinansowanych w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska? Nic prostszego, gdyż informacje te można teraz znaleźć na stronie internetowej naszego Programu!

Wystarczy znaleźć listę zakontraktowanych projektów. Lista jest interaktywna. Projekty można sortować i filtrować albo eksportować listę w formie tabeli Excel. Klikając w konkretny projekt, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje medialne, pliki do pobrania, ciekawostki i wydarzenia. W miarę realizacji poszczególnych projektów i dodaniu nowych zatwierdzonych projektów będziemy stopniowo rozszerzać naszą ofertę informacyjną. Dlatego warto regularnie odwiedzać stronę Programu.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem wpływu epidemii COVID-19

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, czyli działaniem siły wyższej, Beneficjenci Programu znaleźli się w trudnej sytuacji utrudniającej prawidłową realizację projektów. Prawdopodobnie wiele działań w dofinansowanych projektach musi zostać odłożonych w czasie, a być może nawet odwołanych bez możliwości zastąpienia. Dlatego też instytucje programowe przygotowały szereg ułatwień w stosowaniu zasad programowych mający na celu zmniejszenie negatywnego wpływu pandemii na działania beneficjentów.

Podczas realizacji działań projektowych Instytucja Zarządzająca zaleca postępowanie zgodnie z instrukcjami odpowiednich organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne, takich jak WHO lub krajowe organizacje zdrowotne.

Należy pamiętać, aby planowanie przyszłych wydarzeń uzależniać od aktualnej sytuacji związanej z pandemią tak, aby uniknąć generowania nowych kosztów, nieprzyczyniających się do osiągania celów projektu. W przypadku organizacji podróży i wydarzeń w ramach projektu prosimy o wybór elastycznych opcji rezerwacji (z możliwością bezkosztowego anulowania, bądź zmiany terminu rezerwacji w razie potrzeby).

Prosimy również o rozważenie zmiany charakteru wydarzeń na rzecz spotkań on-line, wideokonferencji, prezentacji wyników on-line, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, stron internetowych itp w obszarach gdzie jest to możliwe.

W porozumieniu z Partnerami Programu Instytucja Zarządzająca ustala, że wydatki zatwierdzone w ramach projektów pozostają kwalifikowalne również wtedy, gdy ze względu na epidemię COVID-19 wystąpiły utrudnienia w przeprowadzeniu działań projektowych. Dotyczy to już zaplanowanych oraz poniesionych wydatków przed i podczas trwania pandemii pod warunkiem wykazania braku możliwości ich odzyskania, wydatkowania w innym terminie lub gdy ich poniesienie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji celów projektu. Za kwalifikowalne zostaną uznane w szczególności następujące wydatki:

 • koszty osobowe osób zatrudnionych w projekcie, (np. części składowe wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, które podczas trwania pandemii nie mogą świadczyć swojej pracy, np. nauczyciele zatrudnieni w projektach edukacyjnych)
 • wydatki biurowe i administracyjne (np. czynsz, koszty komunikacji);
 • koszty podróży i zakwaterowania (w przypadku odwołania lub rezygnacji z podróży, koszty, które nie zostały zwrócone beneficjentowi (np. opłaty za odwołanie, opłaty za zmianę rezerwacji itp.). Przy czym należy pamiętać, że beneficjent jest zobowiązany do;
  a) udokumentowania podjęcia przez siebie odpowiednio wcześnie starań, zmierzających do odwołania danego działania oraz odzyskania poniesionych wydatków i
  b) udokumentowania braku możliwości uzyskania zwrotu kosztów (w całości lub w części)
 • wybór samochodu osobowego jako środka transportu może być uzasadniony wystąpieniem siły wyższej oraz nieodzownością samej podróży;
 • koszty usług zewnętrznych (np. opłaty za odwołanie imprez lub usług, koszty produkcji materiałów związanych z imprezą (np. ulotki, plakaty itp.) w przypadku odwołanych lub przełożonych imprez).Przy czym należy pamiętać, że beneficjent jest zobowiązany do;
  a) udokumentowania podjęcia przez siebie odpowiednio wcześnie starań, zmierzających do odwołania danego działania oraz odzyskania poniesionych wydatków i
  b) udokumentowania braku możliwości uzyskania zwrotu kosztów (w całości lub w części) i
  c) dany produkt lub usługa, którego dotyczą wydatki, nie są możliwe do wykorzystania lub zrealizowania w innym czasie lub działaniu
 • koszty budowy i wyposażenia
 • koszty dodatkowe, które nie mogły być przewidziane, a które beneficjent musi ponieść w związku z realizacją celów projektu (np. opłaty za opóźnienia, przestoje, tymczasowe magazynowanie, transport itp.).

W celu skorzystania z którejś z powyższych możliwości, konieczne jest uzasadnienie związku sytuacji w projekcie z pandemią. Przy ocenie sytuacji naczelnym kryterium będzie dobro projektu pojmowanego jako całość, realizacja jego celów, osiągnięcie planowanych wyników i wdrożenie działań. W celu wykazania konieczności poniesienia wydatków, beneficjent musi udokumentować i przechowywać odpowiednią dokumentację oraz dowody, takie jak: umowy, ogólne warunki działalności, korespondencja z wykonawcami, opis sytuacji itp.

Jesteśmy świadomi, że każdy projekt jest niepowtarzalny, co sprawia, że sytuacja, w jakiej Państwo się znaleźli, może być szczególna. W razie gdyby zakres ułatwień nie uwzględniał szczególnych potrzeb projektu, które pojawiły się nieoczekiwanie w związku z pandemią COVID-19, prosimy o kontakt z opiekunem projektu we Wspólnym Sekretariacie.

Przyjęte zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków wyraźnie obowiązują również beneficjentów Funduszu Małych Projektów.

W przypadku szczególnych trudności, środki mające na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 mogą zostać rozszerzone przez Instytucję Zarządzającą.

Pobierz wytyczne jako plik PDF:
Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem wpływu epidemii COVID-19

Portal wniosków (eMS)

Interreg5a Logo Color web

Dostęp do Elektronicznego Systemu Monitoringu Programu Współpracy.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz